Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

WCZASY POD GRUSZĄ CZY SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE FINANSOWANE Z ZFŚS?

Mar 11, 2020

Z ankiety, którą w lutym przeprowadziła Nasza Organizacja, jasno wynika czego chcą pracownicy Millennium Banku – WYGRYWAJĄ WCZASY POD GRUSZĄ !!

DOŁĄCZ DO NASZEJ ORGANIZACJI I WSPIERAJ PROJEKT WCZASÓW POD GRUSZĄ

Wczasy pod gruszą to najpopularniejsza forma wsparcia pracowników. Pieniądze na ten cel pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O wysokości dofinansowania przesądza wysokość wynagrodzenia oraz ogólna sytuacja materialna pracownika.

Wczasy pod gruszą to dopłata do wypoczynku, który pracownik organizuje na własną rękę. Może to być np. wyjazd pod namiot, na kwaterę nad morze czy w góry, na zagraniczne wakacje lub do gospodarstwa agroturystycznego. Równie dobrze pracownik może nigdzie nie wyjeżdżać i cały urlop spędzić w domu. Nie ma również znaczenia kiedy pójdzie na wolne: wiosną, latem, zimą czy jesienią. Dofinansowanie i tak będzie mu się należało. Pod jednym warunkiem – musi złożyć wniosek o dofinansowanie wczasów pod gruszą.

Wczasy pod gruszą 2020 – czy każdy szef musi je wypłacać?

Wczasy pod gruszą zazwyczaj są wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Istnieje on w firmach, które zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

Pracodawca wraz z działającymi Organizacjami Zakładowymi ustala rodzaje świadczeń i warunki w regulaminie DOŁĄCZ DO NASZEJ ORGANIZACJI I POPRZYJ PROJEKT WYPŁATY WCZASÓW POD GRUSZĄ

Wczasy pod gruszą 2020 – kto może się starać o dofinansowanie?

Wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli m.in. wczasy pod gruszą, mogą otrzymać:

– pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin,
– pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,
– emeryci i renciści – również byli pracownicy i ich rodziny,
– członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu,
– osoby, którym zakład przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu, np. pracownicy, którzy w danej chwili przebywają na urlopach bezpłatnych,
– pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
– pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej, tzw. chałupnicy.

UWAGA! Jeśli środki na to pozwalają, to pracodawca może nie tylko wypłacić wspomniane wczasy pod gruszą, ale również dofinansować dzieciom tych samych pracowników wyjazd na kolonie czy obóz, także zagraniczny.

Wczasy pod gruszą 2020 – zasady przyznawania dofinansowania do wakacji pracownika

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. Niedopuszczalne jest jednak, by wszyscy pracownicy dostali tyle samo. Najwięcej wpłynie na konto tych, którzy zarabiają najmniej oraz tych, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Pracodawca musi bowiem różnicować dostęp do wszystkich świadczeń z funduszu socjalnego (także wczasów pod gruszą) oraz ich wysokość w zależności od kryteriów socjalnych, czyli od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika. Jest to zasada obowiązkowa i wynika ona wprost z przepisów prawa. Mówi o tym art. 8 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Co ważne, na wysokość wczasów pod gruszą nie mogą mieć wpływu takie kryteria jak zakładowy staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Pracodawca nie może też przyjąć, iż będzie wypłacał świadczenia w różnej wysokości w zależności od rodzaju umowy, jaka łączy pracownika z pracodawcą. Jedynym kryterium, jakie zgodnie z przepisami ustawy pracodawca może stosować, rozdzielając świadczenia z funduszu jest kryterium socjalne.

Wczasy pod gruszą 2020 – kiedy i jak złożyć wniosek?

Wczasy pod gruszą nie należą się “z urzędu”. Aby pracownik otrzymał świadczenie, musi co do zasady wykorzystać 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu oraz złożyć wniosek. Po wniosek najlepiej by pracownik udał się do działu kadr, choć może też skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie.

Wcześniej, z reguły na początku każdego roku kalendarzowego, pracownik musi złożyć oświadczenie o dochodach lub sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Na tej podstawie przełożony określa, czy i w jakiej kwocie wczasy pod gruszą oraz inne świadczenia z funduszu socjalnego będą przysługiwały.

Większości pracowników zależy, by po powrocie z wakacji jak najszybciej dostać wczasy pod gruszą. Dlatego też zaraz po urlopie składają wniosek. Jednak mogą to zrobić także w późniejszym terminie.

Do kiedy można złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Nie ma ustawowego terminu określającego, kiedy wniosek o dofinansowanie wczasów ma być złożony. A wszystko dlatego, że te kwestie powinny być ustalone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w zakładzie pracy.